Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania z internetowego sklepu KAMI MADE działającego pod adresem https://kamimade.pl i prowadzonego przez sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Sklepie (internetowym) KAMI MADE – rozumie się przez to platformę sprzedaży prowadzoną pod adresem https://kamimade.pl przez Kamilę Bochniak – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8862802629, REGON: 520694537.
  • Sprzedawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną i twórcę prowadzącego działalność gospodarczą – Kamilę Bochniak.
  • Kliencie/Kupującym/Zamawiającym – rozumie się przez to każdy podmiot składający zamówienie w sklepie KAMI MADE (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną).
  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,poz. 1204).
  • Kodeksie cywilnym – rozumie się przez to Ustawę z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – Kodeks cywilny.
  • Usługach/Przedmiotach/Projektach – rozumie się przez to wszelkie świadczone usługi oraz wykonywane projekty będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, dostępne w sklepie KAMI MADE.
  • Cenie – należy przez to rozumieć cenę przedmiotu wyrażoną w złotych polskich lub innej walucie, nieuwzględniającą kosztów wysyłki. Chyba, że warunki promocji sklepu KAMI MADE stanowią inaczej.
  • Dostawcach – rozumie się przez to firmy kurierskie, za których pośrednictwem sprzedawca wysyła swoje projekty.
  • Zamówieniu/zleceniu – rozumie się przez to polecenie dostarczenia przedmiotu (ów) lub jego wykonania oraz polecenie zorganizowania i poprowadzenia warsztatów makramy złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem w sklepie KAMI MADE przez Klienta.
  • Umowie sprzedaży – rozumie się umowę zawieraną na odległość pomiędzy Kupującym, a sklepem KAMI MADE.
  • Kosztach wysyłki – rozumie się przez to opłaty za dostawę przedmiotu do Klienta.
  • Koszyku – rozumie się przez to usługę udostępnianą każdemu Klientowi, który korzysta ze sklepu KAMI MADE. Polega ona głównie na umożliwieniu Kupującemu dokonania zakupu przedmiotu bądź przedmiotów, nabycia vouchera bądź voucherów warsztatów makramy (indywidulanych i dla dwóch osób) oraz rezerwacji miejsca na grupowych warsztatach makramy., wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny, wyświetlenie podsumowania ceny poszczególnych oraz wszystkich przedmiotów (w tym ew. kosztów wysyłki).
  • Warsztatach makramy – rozumie się spotkanie w trybie stacjonarnym ze Sprzedającym w celu nauki podstawowych węzłów, splotów i stworzenia makramowego projektu, bądź ‘podszlifowania’ techniki makramy uczestnika zajęć.
 3. Regulamin sklepu KAMI MADE umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://kamimade.pl w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Kupującym przed zawarciem umowy.
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen przedmiotów, wprowadzania oraz wycofywania przedmiotów, udzielania rabatów na poszczególne przedmioty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.

Kontakt ze sprzedawcą

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem sklepu KAMI MADE, Kupujący i odwiedzający witrynę mogą skontaktować się ze sprzedawcą korzystając z formularza dostępnego na stronie lub drogą mailową, tj. pisząc wiadomość na adres kamimadewarsztaty@gmail.com.

Zasady obowiązujące w sklepie KAMI MADE

 1. Za pośrednictwem sklepu KAMI MADE sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w sklepie KAMI MADE prowadzącego do zawarcia ze sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia odbywa się bez konieczności posiadania konta i bez możliwości jego założenia.
 3. Sprzedawca używa w sklepie KAMI MADE kuponów upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody kuponów nie sumują się i nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent rzeczowy.
 4. Strona sklepu KAMI MADE posiada bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji – certyfikat SSL.
 5. Strona sklepu KAMI MADE korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona sklepu KAMI MADE jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i również urządzeniach mobilnych.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia składać można w sklepie KAMI MADE przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze.
 2. Zamówienie w sklepie KAMI MADE dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie sklepu https://kamimade.pl.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest obowiązkowa, by móc złożyć zamówienie w sklepie KAMI MADE.
 4. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe i poprawne dane osobowe i to on ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedającego co do ich poprawności. Wówczas Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu KAMI MADE w ciągu dwóch dni roboczych sprzedawca prosi o wiadomość na adres: kamimadewarsztaty@gmail.com.
 7. Cena podawana przy opisie przedmiotu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 8. Klient może anulować lub wprowadzić zmiany w zamówieniu dostępnych od ręki projektów dopóki nie zostaną one wysłane. Dla przedmiotów zamawianych na zamówienie rezygnacja bądź wprowadzenie zmian w zleceniu jest możliwe, nim sprzedający zamówi niezbędne do wykonania pracy materiały lub zanim przystąpi do tworzenia.
 9. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie 'KUPUJĘ i PŁACĘ’, co stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży.
 10. Kupujący po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostaje przekierowany na stronę sklepu KAMI MADE gdzie widnieje informacja z potwierdzeniem złożenia zamówienia, jego numer i szczegóły zamówienia.
 11. Sprzedawca potwierdza także otrzymanie zamówienia i informuje o jego przyjęciu do realizacji poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia. Tym samym umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
 12. W razie złożenia zamówienia obejmującego większą ilość przedmiotów i wymagającego kilku przesyłek, tj. 3 i więcej sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia możliwości realizacji zamówienia.
 13. Jeśli z nieprzewidzianych bądź jakichkolwiek powodów, w tym niezależnych od sprzedającego, realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.
 14. Gdy niemożność wykonania projektu bądź realizacji zamówienia leży po stronie sprzedawcy jest on zobowiązany do zwrotu środków, jeżeli takowe zostały wpłacone przez Klienta.

Czas realizacji

 1. Prace z kategorii 'gotowe od ręki’ sprzedawca wysyła najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zaksięgowania wpłaty.
 2. Czas oczekiwania na projekty wykonywane na zamówienie wynosi od 4 do 21 dni roboczych. Wszystko uzależnione jest od aktualnej ilości zamówień oraz dostępności wybranych i niezbędnych materiałów, z których powstają projekty wykonywane przez sprzedawcę.
 3. Czas realizacji zamówienia biegnie od chwili zaksięgowania środków na koncie.
 4. Czas realizacji zamówienia omawiany jest przed dokonaniem płatności i zależy on od ilości oraz rodzaju zakupionych produktów, czasu potrzebnego na ich stworzenie oraz innych projektów sprzedającego, który zobowiązany jest do wysyłki produktów w omówionym wcześniej terminie. Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta.
 5. Realizacja warsztatów zamawianych w ramach vouchera odbywa się w przeciągu 3 m-cy od daty zakupu vouchera.
 6. Termin warsztatów grupowych jest znany z góry i wskazywany przez sprzedającego w opisie ‘produktu’ na stronie sklepu KAMI MADE: https://kamimade.pl.

Płatności

 1. Metodami płatności w sklepie KAMI MADE są:
  • przelew tradycyjny
  • wpłata poprzez system PayPal.
 2. Dane do przelewu tradycyjnego są przekazywane Kupującemu drogą mailową w odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Sprzedawca wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie wskazanym w odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie przez sprzedającego zamówienia do realizacji bądź wskazanym drogą mailową w trakcie wymiany korespondencji np. precyzującej cechy przedmiotu zleconego do wykonania czy też ustalającej termin warsztatów makramy.
 4. Dla przedmiotów 'dostępnych od ręki’ w sklepie KAMI MADE płatności należy dokonać, zanim przedmiot zostanie wysłany.
 5. Dla przedmiotów wykonywanych na zlecenie płatności należy dokonać przed przystąpieniem przez sprzedającego do realizacji zamówienia. O dokładnym terminie płatności Kupujący jest informowany drogą mailową w trakcie wymiany korespondencji ustalającej cechy przedmiotu zleconego do wykonania.
 6. Voucher warsztatów indywidualnych i voucher warsztatów dla dwóch osób Kupujący jest zobowiązany opłacić w przeciągu dwóch dni od daty zgłoszenia (złożenia zamówienia).
 7. Termin płatności zadatku za warsztaty grupowe wynosi 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Brak przelewu kwoty zadatku w terminie oznacza automatyczne skreślenie z listy uczestników. Pozostałą kwotę całkowitego kosztu warsztatów grupowych (pomniejszoną o wartość wpłaconego zadatku) należy uiścić najpóźniej w dniu warsztatów.
 8. Z uwagi, że sklep KAMI MADE umożliwia odbiór osobisty przedmiotów istnieje także możliwość płatności gotówką.

Dostawa

 1. Sklep KAMI MADE prowadzi głównie sprzedaż wysyłkową, jednakże zawsze istnieje możliwości odbioru zakupionych przedmiotów osobiście w Opolu.
 2. Projekty wysyłane są głównie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich, pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Koszty dostawy makram w zależności od ich wymiarów oscylują w granicy 16-20 zł.
 4. Z uwagi na rodzaj przedmiotu i jego kruchość koszty dostawy luster oscylują w granicy 20-40 zł (zależnie od średnicy lustra).
 5. Z uwagi na rodzaj przedmiotu i jego kruchość koszty dostawy wianków oscylują w granicy 20-40 zł (zależnie od średnicy wianka).
 6. Z uwagi na rodzaj przedmiotu i jego kruchość sprzedający nie wysyła gotowych wianków i luster poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Istnieje możliwość wysyłki niektórych przedmiotów poza granicę kraju, tj. do Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz do Stanów Zjednoczonych, pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. Formularz zamówienia zawiera opcje wyboru możliwej formy dostawy kupowanego bądź zlecanego do wykonania projektu i wskazuje jej koszt.
 9. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba, że aktualna akcja promocyjna sklepu KAMI MADE stanowi inaczej.
 10. W momencie przyjęcia przesyłki Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia jej odbiór.
 11. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotu koniecznym jest dokonanie przez Kupującego wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Bez powyższego reklamacja uszkodzonego produktu będzie utrudniona bądź niemożliwa.
 12. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego, koszty zwrotu przesyłki na adres sprzedawcy ponosi w całości Klient.
 13. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego przedmiotu za pośrednictwem dostawcy z winy Klienta, sprzedawca dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku dwukrotnego nieodebrania zamówionego przedmiotu sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Kupującego oraz do zaprzestania świadczenia na jego rzecz usług elektronicznych. W razie odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci Klientowi płatność za przedmiot pomniejszoną o koszty dostaw, jakie sprzedawca zmuszony był ponieść.

Warsztaty makramy

 1. Warsztaty makramy odbywają się stacjonarnie, w związku z czym są wolne od kosztów dostawy.
 2. Odnośnie 'indywidualnych warsztatów makramy’ i 'warsztatów makramy dla dwóch’ osób Kupujący ma możliwość zamówienia voucherów, których termin ważności wynosi 3 m-ce od dnia zakupu. Termin spotkania ustalany jest wspólnie ze sprzedającym.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach grupowych jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł najpóźniej do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Brak przelewu kwoty zadatku w terminie oznacza automatyczne skreślenie z listy uczestników. Pozostałą kwotę całkowitej ceny warsztatów Kupujący jest zobowiązany uiścić najpóźniej w dniu warsztatów.

Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Sklep KAMI MADE akceptuje zwroty bez podania konkretnej przyczyny.
 2. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych. Kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci dokonania zwrotu i może to zrobić poprzez przesłanie na adres mailowy sklepu KAMI MADE: kamimadewarsztaty@gmail.com wypełnionego formularza oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania przedmiotów, które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone, zabrudzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane.
 5. Koszty odesłania towaru do sklepu KAMI MADE pokrywa Kupujący.
 6. Odsyłany przedmiot należy zapakować do odpowiednio zabezpieczonej paczki. Adres, na który należy nadać przesyłkę jest wskazywany Kupującemu w odpowiedzi zwrotnej na e-mail będący wyrażeniem chęci zwrotu przedmiotu.
 7. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Tj. m.in. do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia po przejściu własności przedmiotu na Kupującego stwierdzi on, że przedmiot posiada wady fizyczne lub prawne, może on złożyć sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do sprzedającego, Kupujący powinien powiadomić o zaistniałej sytuacji drogą mailową, pisząc na adres kamimadewarsztaty@gmail.com.
 3. Sprzedawca zaleca wskazanie w zgłoszeniu wady jaką zdaniem Klienta towar posiada, a także jeżeli istnieje taka możliwość udokumentować rzeczoną wadę, wskazać datę wystąpienia wady i żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe informacje stanowią zalecenia, zatem ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta w czasie 14 dni (kalendarzowych) od jej złożenia. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało uznanie reklamacji za zasadną.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania przedmiotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza i poucza Kupującego oraz odwiedzających witrynę sklepu KAMI MADE, że treści dostępne na jej stronach oraz elementy produktów fizycznych mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują sprzedawcy.
 2. Zatem dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bądź odwiedzających witrynę bez zgody sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego, administratorem strony https://kamimade.pl i sprzedawcą w sklepie KAMI MADE jest Kamila Bochniak, osoba fizyczna działająca w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej.
 2. Szczegóły związane z danymi osobowymi, plikami cookies oraz zasadami ochrony danych osobowych opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej w zakładce o tej samej nazwie na stronie sklepu https://kamimade.pl.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Regulamin sklepu KAMI MADE wchodzi w życie z dniem 13.12.2021 r. i jest dostępny pod adresem https://kamimade.pl w zakładce o tej samej nazwie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Adresat (sprzedawca):

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest/są:

Nr zamówienia:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Jednocześnie proszę o zwrot przelanych środków na nr rachunku bankowego:

Data oświadczenia:

Podpis Konsumenta